Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve/veya özel işyerlerinde öğrencilerimizin en az 45 iş günü staj yapması zorunludur. Staj süresinin en az 30 iş günü Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde olmak zorundadır. İsteyen öğrencilerimiz, kalan 15 iş günü, Cevher Hazırlama alt yapısına ihtiyaç duyan ve mineral girdisi olan sektörlerin üretim veya Ar-Ge birimlerinde yapabilirler. Örneğin; seramik, çimento, agrega gibi tesislere sahip işyerleri bu kapsamdadır.

Öğrenciler, yıl içinde staj yapmak istedikleri dönemi, bölüm tarafından belirtilen tarihlerde staj istek formunu doldurarak, bölüm staj komisyonuna teslim ederek bildirirler. Bölüm kurulu onayından geçen staj yerleri bölüm staj komisyonu tarafından öğrencilere dağıtılır.

Ayrıca, öğrenciler kendilerinin buldukları işyerlerinde de stajlarını yapabilirler. Kendi olanaklarıyla staj yeri bulacak öğrencilerin ilgili yerden “Staj yapması uygundur” onayını alarak, ilgili kabul belgesini bölüm staj komisyonunun belirlediği tarihe kadar staj komisyonuna ulaştırmaları gerekmektedir. Öğrencinin bulacağı staj yeri, komisyonca ve Bölüm Başkanlığınca onaylanması halinde öğrenci staj işlemlerine başlayabilir.

Staj öncesinde;

 1. Firma tarafından eğer staj yapılma zorunluluğunu gösteren belge istenirse Staj Zorunluluk Belgesi Formu öğrenci tarafından doldurularak, gerekli yerlere onaylatıldıktan sonra firmaya gönderilir.

 2. Öğrenci tarafından Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1) doldurulup, gerekli yerlere onaylatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce, https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklenmesi gereklidir.

 3. Öğrenci, İTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden verilen İş Güvenliği Eğitimi web üzerinden veya örgün olarak tamamlamalıdır. Bu eğitimi almayan veya aldığı halde başarılı olamayan öğrencinin staj ve sigorta işlemleri başlatılmaz.

 4. Merkezi Staj Birimi tarafından ilgili dokümanlar onaylandıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesi düzenlenerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletilir.

Staj sırasında ve sonrasında;

Öğrenci, Staj Başlangıç Belgesini (Ek-2), staj yapılan firmaya onaylatarak staj başlangıcını takip eden beş gün içerisinde https://portal.itu.edu.tr web adresine yüklemelidir. Süresinde yüklenmeyen stajlara başlanılmadığı kabul edilecektir.

Staj süreci tamamlandıktan sonra firma tarafından onaylanan Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) staj bitişini takip eden beş gün içerisinde öğrenci tarafından https://portal.itu.edu.tr web adresine  yüklenmelidir. Süresinde yüklenmeyen stajlar değerlendirilme sürecine dahil edilmeyecektir.

Staj Çalışma Raporu, formata uygun olarak kurum tarafından kaşeli, mühürlü, imzalı ve her bir sayfası paraflı olacak şekilde spiral ciltlenerek ilan edilen tarihe kadar, Staj Raporu Teslim Tutanağı, Staj İşveren Değerlendirme Formu, Staj İşveren Değerlendirme Anketi ve Staj Öğrenci Değerlendirme Anketi ile birlikte bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir. Staj İşveren Değerlendirme Formu ve Anketi, staj yapılan kurumdaki yetkili tarafından imzalanan, kaşeli mühürlenen, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde posta veya öğrenci tarafından Bölüm Staj Komisyonuna iletilmelidir. Ayrıca, staj raporlarının eksiksiz bir kopyası dijital ortamda (CD) olarak staj raporu ile birlikte teslim edilir.

Öğrenciler Staj Çalışma Raporu taslağını https://portal.itu.edu.tr adresinden ya da bölümün internet sayfasından, Staj İstek Formu, Staj Zorunluluk Belgesi, Staj İşveren Değerlendirme Formu, Staj İşveren Değerlendirme Anketi ve Staj Öğrenci Değerlendirme Anketini ise bölüm internet sayfasından edinebilir.

Staj raporu ve eklerinin tesliminin ardından, Bölüm Staj Komisyonu  tarafından ilan edilen tarihe kadar öğrenci danışmanları staj mülakatlarını tamamlar. Öğrenci danışmanı ve staj komisyonunca kabul edilen stajlar, Bölüm Staj Komisyonu tarafından İTÜ Öğrenci Bilgi Sistemine girilerek onaylanır.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN STAJ RAPORUNU HAZIRLARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI:

Cevher Zenginleştirme Tesislerinde staj yapacak öğrencilerimizin;

 • Tesis proje verilerinin incelenmesi

 • Tesisin genel akım şemasının hazırlanması

 • Kırıcıların ve devrelerinin incelenmesi

 • Değirmenlerin ve devrelerinin incelenmesi

 • Eleklerin ve boyut sınıflandırma devrelerinin incelenmesi

 • Manyetik ayırma devrelerinin incelenmesi

 • Gravite ayırma devrelerinin (Ağır Ortam, Jig, Spiral, Sarsıntılı Masa vb.) incelenmesi

 • Flotasyon devrelerinin ve çalışma prensiplerinin incelenmesi

 • Liç işlemlerinin incelenmesi

 • Filtreler, pompalar vb. cihazların çalışmalarının incelenmesi

 • Cevher, konsantre, atık nakil sistemlerinin incelenmesi

 • Konsantre stoğu alanında saha incelemesi yapılması

 • Atık atma sistemleri ve atık alanlarının incelenmesi

 • Otomasyon ve kontrol sistemlerinin incelenmesi

 • Laboratuvar koşullarının incelenmesi gibi konu başlıkları altında staj raporunu hazırlaması istenmektedir.


Kömür Hazırlama Tesislerinde staj yapacak olan öğrencilerimizin;

 • Tesis akım şemasının oluşturulması

 • Tesise beslenen kömür numunesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi (Kömür boyut dağılımı, kısa kömür analizleri vs.)

 • Eleme sistemlerinde eleme veriminin incelemesi

 • Ağır ortam ayırma sistemlerinde; ayırma yoğunluğu kontrolü ve ayırma performansının belirlenmesi, ürün (temiz kömür, mikst ve şist) boyut dağılımlarının belirlenmesi

 • Manyetik ayırma devrelerinde; nonmanyetik üründeki manyetit kaçaklarının belirlenmesi, manyetik ve nonmanyetik üründeki manyetit boyut dağılımlarının sistemde devirdaim eden manyetit boyut dağılımı ile karşılaştırılması

 • İri ve orta boyutta ayırma yapan ağır ortam separatörlerinde manyetit kayıplarının saptanması

 • Ağır ortam siklonlarında besleme basıncı değişimlerinin gözlemlenmesi

 • Ağır ortam siklonlarında; siklon beslemesi, siklon alt akım ve üst akım ortam yoğunluklarının belirlenmesi

 • Ağır ortam siklonlarında; siklon beslemesi, siklon alt akım ve üst akıma ait hacimsel kömür hacmi/ortam hacmi oranının belirlenmesi

 • Ayırma devrelerinden alınan temiz kömür, şist ve mikstin kalite değişiminin saat, vardiya ve gün bazında değişimlerinin saptanması gibi konularda çalışmalar yapması istenmektedir.


Ar-Ge birimlerinde staj yapacak olan öğrencilerimizin, 

 • Tesise ait Ar-Ge merkezi ve laboratuvarın tanıtılması

 • İlgili biriminde yürütülen projeler ve yapacakları pratik çalışmalar hakkında bilgi verilmesi

 • Analiz/karekterizasyon cihazları ile deney tekniklerini bir üretim süreci içinde gözlemlenmesi

 • Çalışılan cihazlarda yapılan ölçümler hakkında bilgi verilerek, modern analiz cihazlarını kullanım pratiği kazanılması

 • Sağlık, güvenlik, çevre etkileşimleri ve etik sorumluluk bilincine dair kazanımlar elde edilmesi, staj raporunda yer verilmesi

 • Deneysel bulguların üretim ölçeğinde değerlendirilmesi ve raporlanması hakkında bilgi verilmesi

 • Stajyer öğrencilerin Ar-Ge çalışmalarında yer alarak, yaptığı tüm ölçümlerin ana başlıklar altında staj raporunda belirtmesi gerekmektedir.