Staj

Fakülte Kurulu Kararıyla Mayıs 2017 de Yürürlüğe giren Staj Esasları aşağıdaki belgede verilmiştir.  

İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Staj Uygulama Esasları Yönergesi
( 03 Mayıs 2017 tarih ve 61 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
Tanımlar:
Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,
Fakülte: Maden Fakültesini,
Bölüm: Maden, Jeoloji, Petrol ve Doğal Gaz, Jeofizik ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümlerini,
Öğrenci: Maden Fakültesi Bölümleri’ nde kayıtlı olan bir öğrenciyi,
ifade eder.
AMAÇ:
Maden Fakültesi Bölümleri lisans eğitiminde yapılması zorunlu olan staj çalışmasının amaçları:
a. Üniversitede alınan mesleki bilgilerin uygulamasını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak,
b. Formasyonunu aldığı mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek,
c. Mesleki etik çerçevesinde elde edilen bilgi, deneyim ve bulguların, toplumun yararına, yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmaktır.

MADDE 1.
11 Temmuz 2016 tarih ve 29767 sayılı “İ.T.Ü. Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” Madde 14-e)-(2) ve Madde 15-(5)‘te belirtilen hususlara bağlı olarak bir Maden Fakültesi öğrencisinin öğrenimi süresince yapması zorunlu staj çalışmalarını düzenleyen “İTÜ Maden Fakültesi, Staj Uygulama Esasları Yönergesi” Fakülte Kurulu’ nun 03 Mayıs 2017 günlü 61 sayılı toplantısında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 2.
Fakülte staj çalışmaları, eğitim-öğretim işlerinden sorumlu “Dekan Yardımcısı” koordinatörlüğünde, her bölümün “staj sorumlusu öğretim üyesi” ile temsil edildiği “Staj Komisyonu” tarafından yürütülür. Bölümler staj ile ilgili işlerini yürütmek için kendi “staj komisyonlarını” kurarlar. Bölüm staj komisyonu başkanı olan öğretim üyesi, o bölümün dekanlık nezdindeki “Bölüm Staj Sorumlusu” dur.

MADDE 3.
Bölüm staj komisyonu, her yıl Mart ve Ekim ayları içinde ”Staj Hazırlık Seminerleri” düzenler. Staj yapacak bir öğrenci bu seminerlere katılmak zorundadır. Bu seminerlerde; staj türleri ve varsa bölümlere özgü zorunlu stajlar, stajlarda dikkat edilmesi gerekli konular ve davranış biçimleri, defter yazımı vd. hususlar öğrenciye bildirilir.
“Bölüm Staj Komisyonları” ayrıca, ”Staj Hazırlık Seminerleri” nde öğrenciye izah ve bildirimi yapılan staj yerleri ile ilgili olarak; staj başvurularının sonuçlandırılması, staj yerlerinin dağıtılması, staj raporlarının değerlendirilmesi ve staj sonuçlarının elektronik staj sistemine işlenmesinin sağlanması (staj.itu.edu.tr) vb. görevleri yapar. Staj raporlarının değerlendirilmesi aşamasında “Bölüm Başkanlıkları” nın da uygun göreceği bir şekilde stajların değerlendirilmesini sağlar. Bölüm staj sorumluları öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması halinde ilgili dekan yardımcısına “Bölüm Başkanlıkları” vasıtasıyla başvuruda bulunur.

MADDE 4.
Bir lisans öğrencisinin öğrenimi süresince yapmakla yükümlü olduğu staj süresi, bütün bölümler için toplam en az 60 iş günüdür. Ancak, staj yapılan yere ve sektörün özelliklerine göre, işyerinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de çalışma yapılıyor ise belgelenmek kaydıyla, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Öğrenci “Bitirme Tasarım Projeleri” ni tamamlamak amacıyla toplamda “90 iş gününü” geçmemek kaydıyla zorunlu staj süresinden daha fazla staj yapmayı talep edebilir. Bu hususa bağlı olarak yapılacak başvurular ilgili “Bölüm Staj Komisyonu” görüşüne göre “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından değerlendirilir.

MADDE 5.
Stajlar;
a. Meslekle ilgili resmi ya da özel kurumların Fakültemize tahsis ettiği yerlerde,
b. Öğrencinin kendi olanakları ile bulup, kabul yazısı getirdikleri (Ek-2-a, Öğrenci Staj Sigorta Yükümlülük Belgesi) ve ancak bölüm staj komisyonlarınca uygun bulunan yer ve kurumlarda,
c. Öğretim üyelerinin denetimi, gözetimi ve sorumluluğunda, arazi ve/veya laboratuvar çalışmaları şeklinde,
d. Yurtdışında IAESTE vb. kanallar veya öğrencinin kendi olanakları ile bulduğu ve bölüm staj komisyonlarının onayladığı staj yerlerinde, iş bu staj esaslarına uygun olarak staj yapılabilir. Yurtdışında yapılan stajlarda staj raporu staj komisyonunun uygun gördüğü bir dilde ya da İngilizce olarak hazırlanır.

MADDE 6.
a. Öğrenci stajını ikinci yarıyıl sonundan itibaren mezun oluncaya kadar tamamlamak zorundadır. Stajın tamamı aynı staj döneminde ve aynı yerde yapılamaz. Bir staj döneminde aynı yerde en az 15, en fazla 30 iş günü staj yapılabilir.
b. Güz ve bahar yarıyılı eğitim öğretim dönemleri içerisinde staj yapılamaz. Ancak bütün derslerini başarıyla tamamlayan ve sadece “Bitirme Tasarım Projesi Dersi” kalan bir öğrenci için bu husus uygulanmaz. Bitirme tasarım proje dersine kayıtlı olunan gün, staj süresinden sayılmaz.
c. Yaz öğretiminde ders alan ve bunu belgeleyen öğrenci, staj çalışmalarına haftada en fazla 2 gün ara vermek koşuluyla ve kendi bölüm staj komisyonlarının uygun bulduğu yerlerde stajını yapabilir.
d. Özel durumlarda; ilgili bölüm staj sorumlusunun teklifi ve staj komisyonunun kararı ile aynı staj döneminde toplam staj yükümlülüğü (60 iş günü; en az iki farklı yerde olmak üzere !) bir dönemde yerine getirilebilir. Bu maddede belirtilen özel durumlar aşağıdaki gibidir;
d-1. En az bir staj döneminde fiili staj yapmış olmakla birlikte, danışman, jüriler veya staj komisyonunca stajı geçersiz sayılmış bir öğrenci için,
d-2. En az bir staj döneminde filli olarak staja başlamış, ancak belgelendirilmesi koşuluyla, sağlık problemleri ve ailevi nedenlerle stajını yarıda bırakmış olan bir öğrenci için,
d-3. Birinci anadalı fakültemizin bir bölümü olup, çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci için,
d-4. Erasmus ve benzeri yurtdışı eğitim programlarına katılan bir öğrenci için geçerlidir.
Burada belirtilmeyen bazı özel durumların değerlendirilmesi için “Fakülte Yönetim Kurulu” yetkilidir.

MADDE 7.
Başka kurumlardan fakültemize yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran bir öğrenciden;
a. Bir yatay geçiş öğrencisi, daha önce yaptığı stajlarını geldiği fakültesinden alacağı bir belge ile kanıtlaması ve geçiş yaptığı bölüm staj komisyonunun onaylaması durumunda, yaptığı süre kadar stajdan muaf tutulur. Bu öğrencinin yapmış olduğu staj süresi, İTÜ Maden Fakültesi zorunlu toplam staj süresinden (60 iş günü) kısa ise, kalan bölümleri iş bu “Staj Uygulama Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tamamlanır.
b. Bir dikey geçiş öğrencisi, daha önce yaptığı stajlara ait belge, rapor ve içerikleri bildirmeleri ve kanıtlamaları durumunda, bölüm staj komisyonunca uygun görülen stajlardan en fazla yarısı kadarlık kısmından muaf tutulur. Kalan bölüm iş bu “Staj Uygulama Esasları Yönergesi” ne uygun olarak tamamlanır.
Yatay ve dikey geçişlerle ilgili burada belirtilmeyen veya öngörülemeyen durumlarla ilgili hususların değerlendirilmesi “Bölüm Staj Komisyonunun” teklifi ile “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından karara bağlanır.

MADDE 8.
Bir öğretim üyesi denetiminde stajlar; Fakülte, TÜBİTAK, San-Tez, Kalkınma Ajansları, İTÜ Araştırma Fonu (BAP), Teknokent, İTÜ Döner Sermaye vb. ya da İTÜ Vakıfları’ ndan herhangi birinin desteklediği ve “Bölüm Başkanlığı” ve “Bölüm Staj Komisyonu” nun uygun bulduğu, kendi mühendislik alanı ile ilgili uygulamalı somut projelerde yapılabilir. Öğretim üyesi denetiminde yapılan stajlar için aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a. Tüm öğrenim süresi boyunca en fazla toplam “30 iş günü” staj yapılabilir.
b. Staj programı, yalnızca büro çalışmalarından oluşamaz. Danışman ve stajyer öğrenci yapılacak çalışmaları özetleyen bir çalışma programını “Bölüm Başkanlığı” na ve “Bölüm Staj Komisyonu” na sunmalı ve onay almalıdır.
c. Bir staj döneminde, aynı öğretim üyesi denetiminde en fazla “2 öğrenci” staj yapabilir.

MADDE 9.
Staj başvuruları, Madde 5’ te belirtilen hususlar çerçevesinde, “Bölüm Staj Komisyonu” nca ilan edilen tarihler arasında, Ek-1 formu (Staj Başvuru Formu) doldurularak ilgili “Bölüm Staj Komisyonu” na yapılır. Bu başvurular, bölümlerin staj komisyonlarınca değerlendirilir ve sonuçlar öğrenciye duyurulur. Bu zaman aralığı sırasında öğrenci, Üniversite tarafından ilgili ağ sayfasında (isgb.itu.edu.tr) bilgileri verilen “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Eğitimleri” ne çevrimiçi (online) ya da örgün olarak katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin bu eğitimi aldığı ve başardığı “staj.itu.edu.tr” elektronik hesabında gözükmeli veya belgelenebilmelidir. Aksi takdirde öğrencinin sigorta işlemlerini başlatmak mevzuat gereği mümkün değildir. Bir öğrenci sigortasız staj yapamaz.

MADDE 10.
a. Staj yerleri kesinleşen öğrenci, zorunlu sigorta işleminin yapılabilmesi için staj başlangıç tarihinden “15 gün önce”; Dekanlık tarafından “İlgili Makama” yazılmış form dilekçeyi (Ek-2-a; Öğrenci Staj Sigorta Yükümlülük Belgesi) temin ederek staja başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtecek şekilde staj yapılacak iş yerinin yetkililerine onaylatır. Öğrenci staja başlamadan önce bu belgenin aslını “Fakülte Hesap İşleri Bürosu” na ve bir kopyasını “Bölüm Staj Komisyonu” na teslim etmekle yükümlüdür. Öğrenci daha sonra hazırlayacağı staj raporuna aynı belgeyi eklemek zorunda olduğundan, belgenin bir kopyasını kendisi için saklamalıdır.
b. Öğrenci “Staj Değerlendirme Formu” nu (Ek-2-b) fotoğraflı ve onaylı olarak staj yapacağı işyerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu belge iş yeri tarafından onaylanarak ilgili “Bölüm Başkanlıkları” na kapalı zarfla gönderilecektir.

MADDE 11.
Stajını tamamlayan bir öğrenci, Ek-3’ te belirtilen formata, Madde 12’ de bildirilen genel hususlara ve “Bölüm Başkanlıkları” nca açıklanacak özel hususlara uygun olarak hazırladığı staj raporunu, stajı tamamladıktan sonraki ilk akademik dönem başından itibaren “en geç 1 ay” içerisinde, ilgili “Bölüm Staj Komisyonu” na değerlendirilmesi için teslim eder.

MADDE 12.
Staj raporu, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir ve kabul edilir:
a. Staj raporunun “Staj Çalışması Raporu Yazım Formatı” na uygun olması,
b. Staj raporunun, stajın yapıldığı kurum veya kuruluşta, stajdan sorumlu mühendisin onayından geçmiş ve bu kişi tarafından her sayfasının imzalanmış olması,
c. Bölüm Staj Komisyonunca ilan edilen tarihlerde öğrenci ile ilgili danışman, jüri veya oluşturulan bir kurul vasıtasıyla mülakat yapılması; staj süre ve içerik bakımından uygunluk onayının alınması,
d. Staj Bölüm Staj Komisyonunun nihai değerlendirmesi ile staj raporu ve staj günlerinin kayda geçirilmesi, onaylanması ve elektronik staj sistemine (staj.itu.edu.tr) girilmesi.

MADDE 13.
Fakülte bölümlerinde staj başvurusu yapan bir öğrenci için; staj öncesinde, sırasında ve sonrasında; gereken standart belgeler olan;
Ek-1. Staj Başvuru Formu,
Ek-2-a. Öğrenci Staj Sigorta Yükümlülük Belgesi,
Ek-2-b. Staj Değerlendirme Formu,
Ek2-c. İşveren değerlendirme anketi (Her bölüm için ayrıca belirlenir),
Ek 2-d. Öğrenci değerlendirme anketi (Her bölüm için ayrıca belirlenir),
Ek-3. Staj Raporu Belgesi,
Fakülte (mines.itu.edu.tr) ve bölüm ağ sayfalarında bulundurulur.

MADDE 14.
Bu esaslar kapsamı dışında doğabilecek özel durumlar ilgili “Bölüm Staj Komisyonu” nun önerisi ile “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından görüşülüp karara bağlanarak uygulanır.

MADDE 15.
Toplam 15 maddeden oluşan iş bu “Maden Fakültesi Staj Esasları Yönergesi”; 2017 Yaz döneminden itibaren başlatılmak üzere 03 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 61 sayılı Fakülte Kurulu’ nda uygun görülerek yürürlüğe konulmuştur. Daha önceki döneme ait olan staj esasları dolayısıyla oluşabilecek ve hak kaybına sebep olabilecek olumsuzluk ve/veya çakışmalar “Bölüm Staj Komisyonu” nun önerisi ile “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından görüşülüp karara bağlanır.


Staj İstek Formu
Staj Sigorta Yazısı
Staj Değerlendirme Formu
Staj Çalışma Raporu